FAQ

Dodanie tovaru zabezpečuje spoločnosť GLS, General Logistics System Slovakia, s.r.o. GLS zabezpečuje spoľahlivé kuriérske služby vysokej kvality a svojim portfóliom služieb ponúka vysoký komfort doručovania balíkov pre tisice zákazníkov denne po celom Slovensku.

Lehota dodania predstavuje 10 pracovných dní a začína plynúť v závislosti od Kupujúcim zvolenej platobnej možnosti nasledovne:

  • pri platbe platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky,
  • pri platbe prevodom prostredníctvom platobnej brány v systéme go-pay momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky.

Lehota dodania sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu zmluvnému prepravcovi najneskôr v posledný deň danej lehoty.

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:

  • bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány podľa pokynov príslušného poskytovateľa služieb elektronickej platobnej brány, alebo
  • bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho prostredníctvom platobnej brány go-pay podľa pokynov príslušného poskytovateľa služieb elektronickej platobnej brány go-pay.

Záväzok Kupujúceho zaplatiť cenu tovaru a cenu nákladov na balenie a dodanie tovaru v zmysle objednávky  je splnený momentom pripísania platby vo výške kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho.

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok Predávajúceho. Kupujúci bol riadne oboznámený s Reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv, v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že Predávajúci umiestnil tieto VOP, ktorých súčasťou je Reklamačný poriadok, na príslušnej podstránke Lejdyeshopu s názvom Všeobecné obchodné podmienky.